Politibil ved motorveien

Mistet lappen?

Hvor går grensen for førerkortbeslag, og hva skjer hvis man mister førerkortet? Vet du hva slags plikter og rettigheter du har? Advokat Vidar Sinding har lang erfaring med saker og juridiske problemstillinger i forbindelse førerkortsaker. Dette gjelder ikke bare førerkortbeslag, men også saker hvor man har mistet førerretten til motorvogn på annet vis.

For eksempel:

Ved grove brudd på vegtrafikkloven kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og ta førerkortet fra føreren og/eller eieren av bilen. Dette er fastsatt i vegtrafikklovens § 33 nr 3. Dersom den mistenkte ikke samtykker i det midlertidige tilbakekallet av føreretten og beslaget, må spørsmålet innen 3 uker oversendes tingretten for avgjørelse.

Hos tingretten avgjøres saken i et rettsmøte. Siktede/mistenkte blir innkalt til møtet og gis anledning til å forklare seg, herunder innkalle vitner. Foreligger det innvendinger, f eks at fartsmålingen må være feil eller at beslaget medfører stor belastning, er det viktig at dette begrunnes og dokumenteres overfor retten idet slike forhold vil kunne få betydning for om beslaget opprettholdes og beslagets lengde.

Du finner utførlig informasjon om alt som er relatert til inndragelse av førerkort i menyen over.

Del gjerne denne siden med andre