Formildende omstendigheter

Hvis det i forhold til et førerkortbeslag / tap av førerrett foreligger formildende omstendigheter kan dette tas hensyn til og medføre reduksjon i tapstid.

Aktsom forbikjøring

Har fartsovertredelsen skjedd i umiddelbar tilknytning til en ellers aktsom forbikjøring, kan tapstiden reduseres med ca. 20-30%.

Byrdefull virkning

Ved fastsettelsen av perioden for tap av førerett mv. skal det legges vekt på den virkningen tap av føreretten antas å ville få for innehaveren. Blir virkningen vesentlig mer byrdefull enn det som normalt kan påregnes, kan tapstiden settes ned. Omstendigheter som kan vektlegges vil kunne være tap av arbeid og arbeidsinntekt, sykdom, store økonomiske problemer o.l.

Lang saksbehandlingstid

Dersom det går lang tid fra fartsovertredelsen fant sted til saken avgjøres og innehaveren har hatt førerkortet i sin besittelse i den perioden, kan tapstiden settes ned.

Dette er bare noen omstendigheter og litt om lovverket i forbindelse med formildende omstendigheter.

Del denne siden