Det finnes en mengde lover og forskrifter som kan innvirke på dine plikter og rettigheter i forbindelse med førerkort. Her finner du noen av de viktigste lovene og forskriftene vi har i Norge på dette området.

Lover

Vegtrafikkloven                                https://www.lovdata.no/all/nl-19650618-004.html
Forvaltningsloven                            https://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html
Straffeloven                                      https://www.lovdata.no/all/nl-19020522-010.html
Helsepersonelloven                         https://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html
Småbåtloven                                     https://www.lovdata.no/all/nl-19980626-047.html
Yrkestransportlova                          https://www.lovdata.no/all/nl-20020621-045.html

Forskrifter

Tapsforskriften                                 https://www.lovdata.no/for/sf/jd/jd-20031219-1660.html
Førerkortforskriften                         https://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-20040119-0298.html
Prikkbelastningsforskriften            https://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-20030919-1164.html

Øvrige forskrifter

Forskrift om tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt

https://www.lovdata.no/for/sf/nh/th-20100625-0975-0.html

Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften)

https://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20080416-0362.html

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

https://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-20041001-1339.html

Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

https://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19900629-0492.html

Forskrift om motorsport på lukket bane

https://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20010115-0026.html

Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen

https://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19930917-0855.html

Forskrift om helsekrav til bilførere mv
https://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-19840713-1467.html

 

Rundskriv og retningslinjer

Rundskriv fra Justis- og politidepartementet: 2000-12-11. G-2000-102

(Håndhevingsinstruks vedrørende nektelse og inndragning av førerkort, nektelse og tilbakekalling av kjøresedler, fastsettelse av kjøreforbud m.v.)

Politidirektoratet – Rundskriv: 2007-02-09. RPOD-2007-1

(Håndhevingsinstruks i førerkortsaker m.v. – Ny håndhevingsinstruks i førerkortsaker m.v.)

Politidirektoratet – Rundskriv: 2012-02-17. RPOD-2012-4

(Revidert instruks – ansvar og oppgaver knyttet til Prikkbelastningsregisteret)

Politidirektoratet – Rundskriv: 2008-11-28. RPOD-2008-14

(Prikkbelastningsregisteret for førerkort. Forskrift om prikkbelastning. – Instruks – Ansvar og oppgaver knyttet til Prikkbelastningsregisteret for førerkort)

Politidirektoratet – Rundskriv: 2011-04-15. RPOD-2011-7

(Endring i vegtrafikkloven §34 femte ledd)

Riksadvokaten – Brev og retningslinjer: 2012-02-03. RA-2011-412 – RA-2012-8

(Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol og andre endringer i vegtrafikkloven mv. – Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol og andre endringer i vegtrafikkloven mv – endringer med ikrafttredelse 1. februar 2012)

Riksadvokaten – Rundskriv: 2009-05-25. RA-2009-3

(Standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser. – Vegtrafikkovertredelser – standardiserte bøtesatser, beslag av førerkort mv. Vegtrafikkloven §3, §5, §6, §10, §12, §13, §13a, §17, §21, §22, §23, §24, §26, §31, §33)

EU/EØS

Direktiv 2012/36/EU

Direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv)

Del denne siden