Lover og forskrifter - den Norske lovboken - førerkortbeslag.no

Det finnes en mengde lover og forskrifter som kan innvirke på dine plikter og rettigheter i forbindelse med førerkort. Her finner du noen av de viktigste lovene og forskriftene vi har i Norge på dette området.

Lover

Vegtrafikkloven                                http://www.lovdata.no/all/nl-19650618-004.html
Forvaltningsloven                            http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html
Straffeloven                                      http://www.lovdata.no/all/nl-19020522-010.html
Helsepersonelloven                         http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html
Småbåtloven                                     http://www.lovdata.no/all/nl-19980626-047.html
Yrkestransportlova                          http://www.lovdata.no/all/nl-20020621-045.html

Forskrifter

Tapsforskriften                                 http://www.lovdata.no/for/sf/jd/jd-20031219-1660.html
Førerkortforskriften                         http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-20040119-0298.html
Prikkbelastningsforskriften            http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-20030919-1164.html
Trenger du hjelp til å forstå lover og forskrifter? Spør advokaten!

Øvrige forskrifter

Forskrift om tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt

http://www.lovdata.no/for/sf/nh/th-20100625-0975-0.html

Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften)

http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20080416-0362.html

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-20041001-1339.html

Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19900629-0492.html

Forskrift om motorsport på lukket bane

http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20010115-0026.html

Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen

http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19930917-0855.html

Forskrift om helsekrav til bilførere mv
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-19840713-1467.html

 

Rundskriv og retningslinjer

Rundskriv fra Justis- og politidepartementet: 2000-12-11. G-2000-102

(Håndhevingsinstruks vedrørende nektelse og inndragning av førerkort, nektelse og tilbakekalling av kjøresedler, fastsettelse av kjøreforbud m.v.)

Politidirektoratet – Rundskriv: 2007-02-09. RPOD-2007-1

(Håndhevingsinstruks i førerkortsaker m.v. – Ny håndhevingsinstruks i førerkortsaker m.v.)

Politidirektoratet – Rundskriv: 2012-02-17. RPOD-2012-4

(Revidert instruks – ansvar og oppgaver knyttet til Prikkbelastningsregisteret)

Politidirektoratet – Rundskriv: 2008-11-28. RPOD-2008-14

(Prikkbelastningsregisteret for førerkort. Forskrift om prikkbelastning. – Instruks – Ansvar og oppgaver knyttet til Prikkbelastningsregisteret for førerkort)

Politidirektoratet – Rundskriv: 2011-04-15. RPOD-2011-7

(Endring i vegtrafikkloven §34 femte ledd)

Riksadvokaten – Brev og retningslinjer: 2012-02-03. RA-2011-412 – RA-2012-8

(Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol og andre endringer i vegtrafikkloven mv. – Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol og andre endringer i vegtrafikkloven mv – endringer med ikrafttredelse 1. februar 2012)

Riksadvokaten – Rundskriv: 2009-05-25. RA-2009-3

(Standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser. – Vegtrafikkovertredelser – standardiserte bøtesatser, beslag av førerkort mv. Vegtrafikkloven §3, §5, §6, §10, §12, §13, §13a, §17, §21, §22, §23, §24, §26, §31, §33)

EU/EØS

Direktiv 2012/36/EU

Direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv)

Spør advokaten

Usikker på din sak?

Person som skriver på en laptop - spør advokaten om førerkortbeslagAdvokatfirmaet Sinding AS tilbyr også en online tjeneste, hvor du kan sende inn et spørsmål som gjelder ditt inndratte førerkort, eller andre typer førerkortsaker.

Her kan du få besvart et spørsmål og få en rask avklaring for kun kr. 500,- inkl. mva.

Spør advokaten

Del denne siden