Fartsovertredelse

Ved moderate fartsovertredelser får man vanligvis bøter. Ved større fartovertredelser kan man risikere å miste førerkortet for en periode. Ved særdeles høye fartsovertredelser kan man risikere både førerkortbeslag og ubetinget fengselsstraff.

Når mister du førerkortet?

Normalt inntrer tap av førerett ved hastighetsovertredelser på 26 km/t der hvor fartsgrensen er 60 km/t (eller lavere) og ved 36 km/t der hvor fartsgrensen er 70 km/t (eller høyere).

Minstetid for tap av føreretten er 3 måneder. Tap av førerett i 3 måneder ilegges:

Fartsgrense                    Fartsovertredelse

Fartsgrense 30 km/t   >>>   Fart 56 km/t

Fartsgrense 40 km/t   >>>   Fart 66 km/t

Fartsgrense 50 km/t   >>>    Fart 76 km/t

Fartsgrense 60 km/t   >>>    Fart 86 km/t

Fartsgrense 70 km/t   >>>    Fart 106 km/t

Fartsgrense 80 km/t  >>>     Fart 116 km/t

Fartsgrense 90 km/t  >>>     Fart 126 km/t

Fartsgrense 100 km/t  >>>    Fart 136 km/t

Tapstiden blir lengre jo større fartsovertredelsen er. I visse tilfeller kan føreretten tapes for alltid.

Har fartsovertredelsen skjedd i umiddelbar tilknytning til en ellers aktsom forbikjøring, kan tapstiden reduseres med ca. 20-30%.

Ved fastsettelsen av perioden for tap av førerett mv. skal det legges vekt på den virkningen tap av føreretten antas å ville få for innehaveren. Blir virkningen vesentlig mer byrdefull enn det som normalt kan påregnes, kan tapstiden settes ned.

Foreligger det formildende omstendigheter ved en fartsovertredelse kan også dette hensyntas og medføre reduksjon i tapstid.

Del denne siden