Må oppfylle helsekrav

Hvis du ikke oppfyller de helsekravene som stilles for å ha førerkort, vil du som regel bli fratatt førerkortet. Førerkortforskriften stiller visse krav til syn, helse, hørsel og førlighet for den som skal føre motorkjøretøy. Kravene er strengere jo større og tyngre kjøretøyet er, og når det skal drives yrkesmessig persontransport. Kravene skal sikre at fører har tilstrekkelig helse til å kunne kjøre sikkert. Helsesvikt kan være en sikkerhetsrisiko i trafikken på ulike måter.

Helsesvikten kan gjelde nedsatt syn, hjertesykdommer, diabetes, epilepsi m.m.

Unntak fra helsekravene – dispensasjon

Det kan gis dispensasjon (unntak) fra førerkortforskriftens helsekrav. Dispensasjon gis av Fylkesmannen og forutsetter at vedkommende kan kjøre uten nevneverdig økt risiko. Det legges også en viss vekt på søkerens behov, men det er hensynet til sikkerheten som veier tyngst.

Dersom Fylkesmannen avslår søknad om dispensasjon, og du mener avslaget er uriktig, kan det påklages.

Inndragelse

Dersom helsekravene ikke er oppfylt har politiet mulighet til å inndra førerkortet og tilbakekalle føreretten. Inndragelsen/tilbakekallelsen kan påklages.

Nye helsekrav trådte i kraft fra 1.1.2016

Helsedirektoratet har ferdigstilt nye vedlegg 1 til førerkortforskriften (lovdata.no) – helsekrav til førerett. Det vil bli utarbeidet ny helseattest og faglig veileder til de nye reglene. 

Spør advokaten

Usikker på din sak?

Person som skriver på en laptop - spør advokaten om førerkortbeslagAdvokatfirmaet Sinding AS tilbyr også en online tjeneste, hvor du kan sende inn et spørsmål som gjelder ditt inndratte førerkort, eller andre typer førerkortsaker.

Her kan du få besvart et spørsmål og få en rask avklaring for kun kr. 500,- inkl. mva.

Spør advokaten

Del denne siden