Ulike typer trafikkskilt - trafikkfarlige forseelser - førerkortbeslag.no

En lang rekke trafikkfarlige forseelser kan føre til et førerkortbeslag. Oversikten under er langt ifra komplett, men vi gjør rede for noen av forholdene du kan miste førerkortet for.

Forbikjøring

Ved ileggelse av straff for uaktsom kjøring i forbindelse med forbikjøring som har ført til trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller ført til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått, blir tap av førerett fastsatt fra 9 til 12 måneder. På samme måte fastsettes tapsperioden ved forbikjøring som har fremstått som særlig hensynsløs eller aggressiv, som f.eks. ved køkjøring.

Vikeplikt, påkjørsel bakfra

Ved ileggelse av straff for overtredelse av reglene om vikeplikt eller reglene om stans foran hindring, jf. trafikkreglene § 7 og § 13 nr. 1, blir perioden for tap av førerett fastsatt fra 3 til 6 måneder, dersom overtredelsen har ført til trafikkuhell med mindre omfattende personskader og/eller omfattende materielle skader, eller til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått.

Utforkjøringer

Ved ileggelse av straff for uaktsom kjøring, eventuelt kombinert med for høy hastighet etter forholdene, og denne har medført utforkjøring, blir tap av førerett fastsatt fra 6 til 12 måneder.

Kjøring mot rødt lys

Blir person med førerett ilagt straff for kjøring mot rødt lys, blir perioden for tap av førerett fastsatt til minst 6 måneder, når kjøringen har medført trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller der slike skader lett kunne ha oppstått.

Tap av førerett inntil 6 måneder vurderes overfor person med førerett som er ilagt straff for å ha passert stopplinje etter at det er skiftet til rødt lys og har fortsatt gjennom krysset, slik at kryssende trafikk på grønt lys har måttet vike eller stanse eller foreta nødmanøver for å unngå sammenstøt. På tilsvarende måte forholdes det når fører av motorvogn i stor fart har akselerert frem mot krysset mot rødt lys.

Fotgjengerfelt

Er person med førerett ilagt straff for ikke å ha overholdt vikeplikt overfor person i fotgjengerfelt og det har oppstått personskade eller slik skade lett kunne ha oppstått, blir tap av føreretten fastsatt til minst 6 måneder.

Rundkjøring

Er person med førerett ilagt straff for i rundkjøring å ha kjørt i strid med påbudt kjøreretning, blir tap av førerett fastsatt for minst 3 måneder.

Har slik kjøring ført til trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått, blir tapsperioden fastsatt til minst 6 måneder.

Avstand til forankjørende

Ved ileggelse av straff for overtredelse av trafikkreglene § 5 nr. 3 blir tap av førerett hos fører av motorvogn, som kjører med en jevn tidsavstand til forankjørende på henholdsvis 0,5 sekund eller mindre, eller 1 sekund eller mindre, fastsatt i henhold til nedenstående tabell:

Kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg:

Tidsavstand 0,50 sekund til 0,30 sekund: 3 til 6 måneder

Tidsavstand 0,29 sekund til 0,00 sekund: Over 6 måneder

Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg:

Tidsavstand 1,00 sekund til 0,50 sekund: 3 til 6 måneder

Tidsavstand 0,49 sekund til 0,00 sekund: Over 6 måneder

Bestemmelsene forutsetter gunstige kjøreforhold med normal trafikk og at det kjøres med gode dekk på tørr, bar vei. Ved avgjørelsen legges også vekt på den tilbakelagte distanse under overtredelsen. Lengre tapsperiode bør fastsettes når det har vært glatt føre eller vanskelige kjøreforhold for øvrig.

Bruk av mobiltelefon under kjøring

Har bruk av mobiltelefon funnet sted i strid med forskrift av 17. desember 1999 nr. 1309 under forbikjøring som nevnt i § 2-5 pkt. 1, tas overtredelsen i betraktning som en skjerpende omstendighet ved fastsettelse av tap av føreretten.

Skrensing, burnout eller annen hensynsløs kjøring

Er person med førerett ilagt straff for skrensing og andre former for hensynsløs kjøring eller bruk av motorvogn jf. vegtrafikkloven § 3 første ledd, som for eksempel «burnout» på vei eller på områder som torv, plasser mv. hvor kjøringen har ført til trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller ført til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått, blir tap av førerett fastsatt til minst 3 måneder.

Kjøring i søvne

Er person med førerett ilagt straff for overtredelse av vegtrafikkloven § 21 ved at han har sovnet under føring av motorvogn, med den følge at det har oppstått trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller ført til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått, blir tap av føreretten fastsatt til minst 6 måneder.

Nedsatt sikt

Er fører av motorvogn ilagt straff for føring av kjøretøy hvor sikten forover og til sidene var sterkt begrenset på grunn av snø, is, dugg og lignende, blir tap av førerett fastsatt til minst 3 måneder.

I øvrig har tapsforskriften bestemmelser om tapstid ved brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, transport av farlig gods, tekniske mangler, overlast og trimming.

Se dessuten bøtesatser og prikkbelastning.

Del denne siden